Manchester Jewish Museum

Manchester Jewish Museum exterior, image James Houston 2021